जनगणनामा आइप्याडबाट तथ्याङक संकलन गरिने
" भरतपुर सहित देशका छ वटा महानगरपालिकामा डाटा लिन आइप्याडको प्रयोग "